030 228 4444 info@vgcn.nl

neveneffecten

Ernstige complicaties als gevolg van een medisch correct begeleide chelatietherapie zijn naar ons weten nooit opgetreden. Overigens hoort tijdens de chelatiebehandeling altijd een arts aanwezig te zijn die problemen als gevolg van bestaande aandoeningen kunnen opvangen.

Problemen die wel als gevolg van chelatietherapie kunnen optreden zijn vrijwel altijd van voorbijgaande aard. Zij zijn te wijten aan een verminderde nierfunctie, tijdelijke suiker- of mineraaltekorten door de chelatie of, in het ernstigste geval, aan een onvoorspelbare allergische reactie.

Verminderde nierfunctie
Een bijwerking van EDTA is dat bij mensen met een (door het vooronderzoek bewezen) slechte nierfunctie de werking van de nieren tijdelijk vermindert. De patiënt merkt hier niets van, maar de arts houdt dit bij d.m.v. regelmatige bloedafname en urineonderzoek.

Mocht de nierfunctie duidelijk achteruitgaan, dan zal de patent minder EDTA in zijn infuus krijgen. In sommige gevallen kan de therapie enkele weken worden onderbroken.
Op de lange duur verbetert in de praktijk de nierfunctie, omdat ook de nieren beter doorbloed worden.

Hypocalcemie
Bij een te snelle toediening kan een tijdelijk calciumtekort in het bloed ontstaan. Dit kan kramp tot gevolg hebben. Een injectie met calciumgluconaat herstelt de normale concentratie weer.
In de huidige praktijk is de mogelijkheid van hypocalcemie echter vrijwel uit te sluiten: EDTA wordt gespreid over drie uur toegediend.

Hypoglycemie
Na het aanprikken van het infuus gaat het bloedsuikerpeil omlaag. Deze verlaging is op te vangen door voor de infuuszitting normaal te eten. Tevens moet tijdens de zitting gegeten en gedronken worden.
Treedt toch een flauwte als gevolg van een sterk verlaagd bloedsuikerpeil (hypoglycemie) op, dan is een blokje druivensuiker voldoende om er weer bovenop te komen.

Mineraaltekorten
Een enkele keer kunnen enkele uren na het infuus hoofdpijn, vermoeidheid, slapheid, lusteloosheid e.d. optreden als gevolg van het tijdelijk verdwijnen van nuttige mineralen uit het lichaam. Deze klachten verdwijnen vanzelf, onder andere dankzij de voedingssupplementen.

Daling bloedsuikerspiegel
EDTA heeft als neveneffect dat het bloedsuikerpeil omlaag gaat. Het is daarom van belang voor een behandeling goed te eten en ook tijdens de behandeling nog wat te nuttigen.
Bij plotselinge flauwte wordt een tablet druivensuiker gegeven. Uiteraard wordt aan diabetespatiënten extra aandacht besteed.

Lichamelijke reacties als gevolg van mineraaltekorten
Omdat EDTA ook nuttige metaal-ionen cheleert, worden deze telkens na de behandeling aangevuld. In de tussentijd kan in een enkel geval sprake zijn van klachten als hoofdpijn en zwakheid. Deze treden dan ook slechts sporadisch op en verdwijnen gewoonlijk binnen een dag.

Allergische reacties
Een uiterst gering aantal mensen reageert allergisch op EDTA. Daarom wordt bij iedereen, ook zij die een perfecte nierfunctie hebben, gestart met een zesde van de uiteindelijke dosering. De arts, die u tijdens het eerste infuus regelmatig waarneemt, is alert op allergische reacties; vaak weet hij eerder dat er iets aan de hand is dan uzelf. Bij gebleken overgevoeligheid tegen EDTA zal de therapie doorgaans worden afgebroken. Dit komt in de praktijk echter vrijwel nooit voor.
De meest voorkomende (bij ongeveer een op de tien patiënten), maar desalniettemin niet te voorziene allergische reactie is een warm gezicht als gevolg van een overgevoeligheid voor bepaalde B-vitamines die met het infuus worden toegediend. Ook hier zal de arts bij het eerste infuus extra op letten. Bij het eerst volgende infuus worden de stoffen waarvoor een overgevoeligheid bestaat weggelaten.
Eventuele andere allergische reacties zijn in mijn kliniek niet waargenomen. Het devies blijft echter: let goed op uzelf. U hoort zich tijdens het infuus niet minder te voelen dan anders. Zou dit toch het geval zijn, waarschuw dan direct het personeel

Problemen met het infuus
Om ervoor te zorgen dat de naald goed in de ader, blijft krijgt u een spalk onder uw arm. Het is gunstig de arm stil te houden. Het buiten de ader raken van de naald is pijnlijk, maar niet gevaarlijk. Het personeel zal het infuus onderbreken en eventueel de pijnlijke plek koelen. U heeft een bel bij de hand om te waarschuwen wanneer u zich niet lekker voelt. Het is belangrijk niet flink te zijn, en hier altijd direct gebruik van de maken.